Teritorija opštine ima ukupno 16.972 ha šuma i šumskog zemljišta što u odnosu na ukupne površine Opštine čini šumovitost od 37%. Društvene šume pokrivaju površine od 8.857 ha, privatne 6.566 ha, odnosno 43%. U strukturi društvenih šuma provlađuju izdanačke šume 73%.

Visoke šume učestvuju sa 25%. Dominantni su lisčari sa učešćem od 96% i to uglavnom bukva i hrast.