Opština Bujanovac od obnovljivih izvora energije ima solarnu energiju, energiju biomase, energiju vetra, geotermalnu energiju i hidroenergiju. Mogućnost korišćenja solarne energije nisu detaljno razmatrane, kao ni mogućnosti korišćenja vetrova prvenstveno na potezu prema preševsko-kumanovskoj previji gde neprekidno duva vetar pod nazivom „firke“. Od neobnovljivih izvora energije ne poseduje ni jednu vrstu tečnih ili čvrstih fosilnih goriva (nafta, zemni gas, ugalj). Mineralni resursi su nalazišta ruda kvarca, feldspata i liskuna na lokalitetu Samoljica i Borovac.

U koritima Južne Morave, Ljiljanske reke, Krševičke reke i Pčinje vrši se nekontrolisana eksploatacija peska i šljunka iz rečnih korita koja u velikoj meri ugrožava ekosistem reka, kao i degradaciju okolnog poljoprivrednog zemljišta.