Bujanovac: Bankarstvo

Prvi začeci prikupljanja domaćeg kapitala u Bujanovcu bili su mali fondovi, stvoreni uoči oslobođenja od Turaka pri crkvama i manastirima.

Fondovi su nastali usled nevolja i teškoća u kojima su Srbi živeli, a ne radi bogaćenja. Tako je crkva Sv. Petra i Pavla u Bujanovcu 1914. godine raspolagala sa oko 24.000 tadašnjih dinara glavnice. Mnogi fondovi postaju javni i počinju da usaglašavaju svoje statute sa zakonom o akcionarskim društvima. Bili su to začeci bankarstva. Međutim, Prvi svetski rat je uništio ove početke bankarstva. Posle ovog rata nastaje zamah bankarstva.

Prva banka osnovana u Bujanovcu je Bujanovačka trgovačko–kreditna banka. Osnivaju je grupa od 10 građana sa kapitalom od 1.000.000 dinara. Molba za njeno osnivanje je podneta 18.09.1926, a Ministarstvo trgovine i industrije odobrilo joj je rad 8.12.1926. godine.

Druga banka osnovana u Bujanovcu je banka “Morava” AD. Grupa od 10 građana u Bujanovcu (među kojima Voja Ilić, B. Veličković, A. Ilić, M. Veličković) podnela je 18. jula 1930. godine molbu za osnivanje ove banke. Međutim, načelstvo Sreza preševskog je smatralo da ovu molbu treba odbaciti. Navedena grupa ljudi traži osnivanje nove banke radi razortačenja od postojeće Bujanovačke banke i gušenja postojeće zadruge za poljoprivredni kredit iz Velikog Trnovca.

Trgovinsko–industrijska komora Skoplja preporučuje dana 10.09.1930. godine Upravi Vardarske banovine da se otvori ova banka. Nakon izveštaja ove Uprave, Ministarstvo trgovine i industrije 18.9.1930. godine odobrava osnivanje i rad nove banke. Banka je počela sa radom u zgradi između Ulice kralja Aleksandra i Vilsonovog trga.

Učitavam...