Bujanovac: Operacije 07. aprila 1941. godine

Oko 09.00 časova nemačka 0. okt. je kod Nagoričana napala pregrupisane položaje Moravske divizije.

Razvila se ogorčena borba. Nemci su tek u podne probili i ove položaje i zauzeli Kumanovo.

Ostaci Moravske divizije odbačeni su ka Skoplju i Preševu.

Delovi Moravske divizije koji su se prikupili oko Preševa dobili su zadatak da zatvore pravac od Preševa za Gnjilane, s tim da mogu upotrebiti i neke delove Ibarske divizije.

Za to vreme komanda 5. jugoslovenske armije preduzela je niz mera da nekoliko jedinica prebaci u Vranje radi zatvaranja doline Južne Morave.

U ranim večernjim satima nemačke jedinice su bile pred Preševom.

Učitavam...