Bujanovac: Operacije 08. aprila 1941. godine

Jedinice nemačkog 40. AК i ovog dana su nastavile operacije. Glavnina 9. oklopne divizije bila je u rejonu Skoplja.

Njene pomoćne snage produžile su nadiranje ka Preševu i Gostivaru. Ovaj korpus je svojom zapovešću za 8. april 1941. godine naredio da se jedan ojačani bataljon iz 9. okd probije ka Preševu i na toj liniji preuzme obezbeđenje severnog boka ovog korpusa.

Izviđanje će do Leskovca vršiti iz vazduha 12. avio grupa a na zemlji 9. okd do linije Bujanovac – Uroševac – Gostivar. Nakon sporadične borbe oko Preševa jedna oklopna četa iz 9. okd oko podne ušla je u Bujanovac.

Učitavam...