Bujanovac: Šumarstvo (2)

Šumarstvu se poklanja značajna pažnja. Odmah posle rata Država je preduzela niz akcija na pošumljavanju goleti. U početku su to bile uglavnom omladinske radne akcije (poznata je akcija iz 1949. godine na pošumljavanju goleti bagremom oko Biljače), a kasnije se u pošumljavanju uključuje i pokret Gorana.

Postižu se značajni rezultati, na primer, u periodu 1975/1988. godine u opštini je prosečno pošumljene po 55,8 hektara godišnje.

Šume mogu da budu u državnoj, društvenoj i privatnoj svojini. Radi racionalnog gazdovanja obrazovana su šumska područja. U opštini Bujanovac to su: Južna Morava, Karpina, Trnovačka reka, Zarbinska reka, Kozjak i Rujan. Ovim šumama je gazdovalo javno preduzeće za gazdovanje šumama “Vranje” iz Vranja.

Od sredine 1991. godine osniva se javno preduzeće za gazdovanje šumama “Srbija šume” sa sedištem u Beogradu.

U opštini su zastupljene lišćarske šume (bukva, hrast, grab, jasen, bagrem, vrba, topola i drugo) i četinarske (smrča, jela, crni i beli bor, ariš i drugo). Odnos lišćara i četinara kreće se u proporciji 73:27.

Nezadovoljavajuća tehnička opremljenost, usitnjenost privatnih šuma (43%), nerazvijena šumska putna mreža i drugo, ograničavajući su faktori u pravilnom iskorišćavanju šuma.

Učitavam...